Data Science & Analytics

Kompetencje w obszarach marketingu, mediów, ekonomii i finansów powiązane z wiedzą matematyczną i statystyczną pozwalają nam dobrze przełożyć problemy biznesowe naszych klientów na język modeli matematycznych. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych statystycznych metod analizy danych i machine learning wydobywamy potencjał informacyjny tkwiący w liczbach tworząc modele analityczne i algorytmy decyzyjne. Kompetencje w obszarze IT pozwalają nam dostarczać zarówno gotowe rozwiązania działające w czasie rzeczywistym, jak i wspierać wdrożenia w ramach systemów klienta.

Marketing Mix Modelling

Analizy zwrotów z inwestycji

Modele ewolucyjne sprzedaży

Estymacja sprzedaży nowych produktów

Modelowanie atrybucyjne i optymalizacja kampanii cyfrowych

Agent based modelling

Optymalizacja cen

Automatyczne systemy zarządzania cenami

Segmentacje oraz profilowanie baz klientów

Predykcje eCommerce / CRM

Algorytmy targetowania w sieci

Reguły decyzyjne

Data Science & Analytics

Competence in the areas of marketing, media, economics, and finance, combined with mathematical and statistical knowledge allow us to translate our clients' business problems into the language of mathematical models. Thanks to the use of advanced statistical methods of data analysis and machine learning, we extract the information potential from numbers by creating analytical models and decision-making algorithms. Competence in IT allow us to provide both ready-made solutions that work in real time and to support implementation within the client's own systems.

Marketing Mix Modelling

Return on investments analysis

Evolutionary predictive sales models

New product sales predictions (volumetry)

Attribution modeling and optimization of digital campaigns

Agent based modeling

Price optimization

Automatic price management systems

Segmentation and profiling of customer databases

Predictions - eCommerce / CRM

Web targeting algorithms

Decision rules