Badania

Nasze badania są innowacyjne, wysokiej jakości a jednocześnie szybkie i efektywne kosztowo. Wykorzystujemy pełen zakres narzędzi badawczych, jednak zazwyczaj korzystamy z technik on-line, szczególnie ze społeczności badawczych. Deklaracje respondentów uzupełniamy pomiarem postaw utajonych, mierzymy reakcje emocjonalne oraz zachowania.

BADANIA JAKOŚCIOWE ON-LINE

Dają przede wszystkim nowe możliwości i lepszą jakość badań. Łatwo w nich wyjść poza deklaracje, zachęcić uczestników do aktywnej współpracy np. poprosić respondenta o przykłady inspiracji, uchwycić doświadczenie respondenta w czasie teraźniejszym, zmierzyć zachowanie w sieci czy skorzystać z szeregu technik projekcyjnych. Środowisko on-line sprzyja większej otwartości i szczerości, a dłuższy kontakt z uczestnikami daje czas na głębszą refleksję.

IDI

FGI

Bulletin Board Discussion

Badania etnograficzne

Co-creation

BADANIA JAKOŚCIOWE FACE-TO-FACE

Sięgamy do tradycyjnych badań jakościowych, na przykład w przypadku badań z użyciem eye-trackingu, czy w sytuacjach, kiedy potrzebny jest bezpośredni kontakt z respondentem w naturalnym dla niego środowisku (domu, sklepie).

IDI

FGI

Badania etnograficzne

Badania w punktach sprzedaży

BADANIA ILOŚCIOWE

SBadania ilościowe prowadzimy najczęściej przez internet: korzystając z własnej społeczności badawczej, a także ze społeczności, które budujemy specjalnie dla Klientów. Gdy musimy dotrzeć do bardzo niszowych grup, w przypadku badań trackingowych czy badań zagranicznych, korzystamy z paneli on-line.

Społeczności badawcze

Panele on-line

CAPI

CATI

CASI

Badania face-to face w sklepach

Segmentacje

Trackingi i badania marki

Badania conjoint

Badania innowacji z estymacją sprzedaży

Testy komunikacji

Eye tracking

Face tracking

Czasy reakcji

Biometria

Research

Our research is innovative and high quality while being fast and cost-effective. We use a full range of research tools, however, we usually use on-line techniques, especially on-line research communities. Respondents’ declarations are supplemented with measurement of latent attitudes, we measure emotional reactions and behaviors.

ON-LINE QUALITATIVE RESEARCH

Above all, providing new possibilities and better quality of research. Allowing to easily go beyond declarations, encourage active cooperation among participants, e.g. ask the respondent for examples of inspiration, capture the respondent's real-time experience, measure the web behavior, or use a range of projection techniques. An on-line environment promotes greater openness and honesty, and longer lasting contact with participants gives time for deeper reflection.

IDI

FGI

Bulletin Board Discussion

Ethnographic research

Co-creation

QUALITATIVE FACE-TO-FACE RESEARCH

We use traditional qualitative research, for example in the case of eye-tracking research, or in situations where direct contact with the respondent in a natural environment is needed (home, store)..

IDI

FGI

Ethnographic research

Research at points of sale

QUANTITATIVE RESEARCH

Quantitative research is most often run on-line : using our own on-line research community, as well as the communities we build specifically for clients. When we have to reach very niche groups, in the case of tracking studies or foreign research, we use on-line panels..

Research Communities

On-line Panels

CAPI

CATI

CASI

Face-to face in stores

Segmentation

Tracking and brand research

Conjoint research

Innovation research with sales estimates

Communication tests

Eye tracking

Face tracking

Reaction Times

Biometrics