O nas

Jesteśmy firmą analityczno-badawczą tworzoną przez ludzi, którzy połączyli wieloletnie doświadczenia w badaniach rynku, zaawansowanej analityce danych i branży IT. Dostarczamy rekomendacji pomocnych w podejmowaniu optymalnych biznesowych decyzji. Opieramy się nowoczesnych badaniach marketingowych, autorskich rozwiązaniach Data Science i efektywnych technologiach. Wierzymy, że dopiero zderzenie tych trzech perspektyw pozwala stworzyć współczesne rozwiązania dla biznesu

OPINIE KLIENTÓW

Gorąco rekomenduję współpracę z Zymetrią. Raporty i analizy, które otrzymuję przewyższają moje oczekiwania pod względem jakości: użytych technik analitycznych, dogłębnego przemyślenia zagadnienia, umiejętności przedstawienia całości w zwartej formie, ale co dla mnie najważniejsze, jakości rekomendacji, które wprost odpowiadają na pytania biznesowe i realnie przekładają się na znakomite efekty projektów, które realizowaliśmy wspólnie.

Stanisław Dzieduszycki
Research Manager, Marketing Department
Carlsberg Polska Sp. z o.o.

Są tak dobrzy że aż szkoda ich chwalić, żeby potem nie musieć dzielić się z innymi tą jakością. Jeśli idzie o społeczność, to zrewolucjonizowali badania Polpharmy. Kwintesencja agility.

Zbigniew Hr Tyszkiewicz
Head of Consumer Research
Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o.

A longterm cooperation with Zymetria provides us a continous opportunity to ask our community in seconds or launch a complex project in a day. The system is always ready, they know our brands and the market we’re operating on and we speak the same language. Thus questions are answered immediately when they are important, relevant and still 100% valid. In this rapidly changing media environment it is the biggest advantage I can imagine.

Zoltan Potecz
Head of Business Analytics, Strategy and Intelligence CE
SPT Networks Central Europe, Sony Pictures Television

Dlaczego Zymetria?; Doświadczenie i wszechstronny zespół - ludzie godni zaufania, których pasją jest ich praca Efektywność i zaangażowanie - zrozumienie problemu, różnorodność metod badawczych, wsparcie i szereg propozycji rozwiązań Elastyczność- pełna dyspozycyjność i szybkość reakcji.

Monika Sypek
Marketing Manager,
Velvet CARE sp.z o.o.

W ciągu kilku ostatnich lat Zymetria stała się jednym z naszych głównych strategicznych partnerów w zakresie ad-hocowych badań ilościowych on-line. Szczególnie cenię sobie elastyczne podejście - dedykowane rozwiązania, zawsze bardzo dobrze dopasowane do naszych biznesowych potrzeb. Seniorskie doświadczenie ludzi, którzy tworzą Zymetrię, daje duży komfort pracy na każdym z etapów projektu.

Ania Wysocka
Market Research, Innovations & SiSe Marketing Manager,
Jacobs Douwe Egberts PL

Zymetria? Polecam. Zrobiliśmy razem segmentację i bardzo dobrze wspominam ten projekt. Sprawny, pracowity i bardzo komunikatywny zespół. To nie jest koniec naszej współpracy.

Maciej Żyto
Head of Digital Marketing RTV Euro AGD

Z Zymetrią współpracujemy od września 2017. Bardzo cenimy sobie zaangażowanie, profesjonalizm i entuzjazm całego zespołu. Przy każdym z realizowanych projektów otrzymujemy pełne wsparcie badawcze oraz konsultingowe. Szczerze polecam współpracę.

Piotr Gajnadzinow
Voice of the Customer Department Director
Eurobank
ZESPÓŁ

Nasz zespól to ponad 20 osób, dających unikalne połączenie kompetencji: statystyków, matematyków, socjologów, psychologów, programistów. Dzięki nim każda propozycja to autorska odpowiedź na potrzebę klienta.

Barbara Krug

Managing Partner
Doktor matematyki ze specjalizacją statystyka matematyczna. Przez wiele lat zajmowała seniorskie stanowiska w agencjach badawczych. Tworzyła i zarządzała Ipsos Marketing – częścią Ipsos wyspecjalizowaną w badaniach marek. Była dyrektorem rozwoju biznesu i odpowiadała za metodologię w Instytucie Badań Rynkowych (grupa Gemius).

Edyta Czarnota

Managing Partner
Absolwentka SGH, ponad 20 letnie doświadczenie w badaniach i projektach analitycznych. Kilka lat pracy po stronie klienta, prowadziła zespół badawczy w Telekomunikacji Polskiej dbając o markę i jej komunikację. Przez ponad dziesięć lat związana z grupą Starcom Mediavest, dla której założyła i rozwinęła agencję analityczno – badawczą.

Ryszard Krug

Partner, Head of Data Science
Ukończył matematykę na Uniwersytecie Wrocławskim. Ekspert w obszarze Data Science. Autor metod Zymetrii min. modeli ewolucyjnych, wolumetrycznych i atrybucyjnych. Projektuje automatyczne systemy decyzyjne dla marketingu oraz w obszarze zarządzania cenami. Wcześniej w finansach: strukturyzacja, wycena i sprzedaż produktów bankowych; także konsultant w obszarze zarządzania ryzykiem i projektowania automatycznych zasad podejmowania decyzji dla funduszy hedgingowych.

Maciej Czarnota

Partner, Chief Technology Officer
Kierownik projektów konsultant wdrożeniowy i programista. 25 lat lokalnego i międzynarodowego doświadczenia w większości obszarów IT, począwszy od wdrożeń systemów klasy ERP, CRM/e-Commerce, przez zaawansowane rozwiązania z obszaru BI aż do różnorodnych projektów programistycznych. Odpowiada zarówno za wszelkie rozwiązania własne i IT Zymetrii, jak również za dostarczanie rozwiązań technologicznych w projektach analitycznych realizowanych przez Zymetrię.
About us

We are an analytical and research company created by people who combined their years of experience in market research, advanced analytics, and the IT industry. We provide recommendations for making the best business decisions. We rely on modern marketing research, tailor made Data Science solutions and effective technologies. We believe that joining these three fields of competence allows to create contemporary solutions for business.

CUSTOMER REVIEWS

"I highly recommend working with Zymetria. Reports and analyses which I receive exceed my expectations in terms of quality: analytical techniques used, in-depth consideration of the issue, the ability to present the whole in a compact form, but most importantly, the quality of recommendations that directly answer business questions and realistically translate to excellent results of mutual projects"

Stanisław Dzieduszycki
Research Manager, Marketing Department
Carlsberg Polska Sp. z o.o.

"They are so good that you don’t want to praise them, so as not to have to share this quality with others. As for the community, they have revolutionized Polpharma's research. The very essence of agility."

Zbigniew Hr Tyszkiewicz
Head of Consumer Research
Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o.

"A longterm cooperation with Zymetria provides us a continous opportunity to ask our community in seconds or launch a complex project in a day. The system is always ready, they know our brands and the market we’re operating on and we speak the same language. Thus questions are answered immediately when they are important, relevant and still 100% valid. In this rapidly changing media environment it is the biggest advantage I can imagine."

Zoltan Potecz
Head of Business Analytics, Strategy and Intelligence CE
SPT Networks Central Europe, Sony Pictures Television

"Why Zymetria?
Experienced and a versatile team - trustworthy people whose passion is their work.
Efficiency and commitment - understanding the problem, diversity of research methods, support, and a range of solution proposals.
Flexibility - full availability and speed of reaction."

Monika Sypek
Marketing Manager,
Velvet CARE sp.z o.o.

"In the last few years, Zymetria has become one of our main strategic partners in the field of ad-hoc quantitative on-line research. I particularly value the flexible approach - dedicated solutions, always very well suited to our business needs. Senior experience of people who create Zymetria, gives a great comfort of work at each stage of the project."

Ania Wysocka
Market Research, Innovations & SiSe Marketing Manager,
Jacobs Douwe Egberts PL

"Zymetria? I recommend it. We have done segmentation together and I recall this project in a very positive light. An efficient, hard-working, and very communicative team. This is not the end of our cooperation."

Maciej Żyto
Head of Digital Marketing RTV Euro AGD

"We have been working with Zymetria since September 2017. We appreciate the commitment, professionalism, and enthusiasm of the entire team. With each project we receive complete research and consulting support. I highly recommend working with them."

Piotr Gajnadzinow
Voice of the Customer Department Director
Eurobank
TEAM

Our team consists of over 20 people, providing a unique combination of competence: statisticians, mathematicians, sociologists, psychologists, and developers. Thanks to them, each proposal is an original response to the customer's need.

Barbara Krug

Managing Partner
Doctor of mathematics with specialization in mathematical statistics. For many years she held senior positions in research agencies. She created and managed Ipsos Marketing - a department of Ipsos, specialising in brand research. She was the director of business development and was responsible for methodology at the Market Research Institute (Gemius group).

Edyta Czarnota

Managing Partner
Graduate of SGH, with over 20 years of experience in research and analytical projects. A few years of client-side work, leading a research team at Telekomunikacja Polska, taking care of the brand and its communication. For over ten years associated with the Starcom Mediavest group, for which she founded and developed an analytical and research agency.

Ryszard Krug

Partner, Head of Data Science
Graduated in mathematics at the University of Wroclaw. Expert in the field of Data Science. Author of Zymetria methods,including. evolutionary, volumetric, and attribution models. Designs automatic decision systems for marketing and in the area of price management. Previously in finance: structuring, valuation and sale of banking products; also a consultant in the area of risk management and designing automatic decision-making rules for hedge funds.

Maciej Czarnota

Partner, Chief Technology Officer
Project manager, implementation consultant and developer. 25 years of local and international experience in most fields of IT, ranging from ERP, CRM / eCommerce systems implementation, through advanced BI solutions to diverse development projects. He is responsible for all of Zymetria's own and IT solutions, as well as for providing technological solutions in data science projects implemented by Zymetria.