Społeczności badawcze

Społeczność badawcza- połączenie platformy badawczej i portalu społecznościowego- to nowa jakość w badaniach. Daje dostęp do konsumentów w czasie rzeczywistym, a wyniki często są dostępne od ręki. Oferuje pełną elastyczność procesu badawczego: od pojedynczych pytań do rozbudowanych projektów, możliwość dopytania, powrotu do tych samych respondentów z nową wersją pomysłu, łączenie badań jakościowych i ilościowych. Znacznie skraca czas realizacji badań. W efekcie badania stale towarzyszą procesom marketingowym i na bieżąco ukierunkowują decyzje biznesowe.

SPOŁECZNOŚĆ ZYMETRII

Społeczność Zymetrii istnieje od początku istnienia firmy. To ludzie ciekawi świata, refleksyjni, mający swoje zdanie i lubiący się nim dzielić. Dla nich portal Zymetrii to przyjazne miejsce w internecie, gdzie mogą wymienić się opiniami i poczytać coś ciekawego. Szybko reagują na zaproszenia do udziału w badaniach, co pozwala nam na dostarczenie odpowiedzi na pytania klienta nawet w ciągu kilku godzin.

SPOŁECZNOŚCI KLIENTÓW

Naszym Klientom oferujemy możliwość zbudowania własnej społeczności badawczej specjalnie dostosowanej do ich potrzeb. Społeczność zaangażowanych panelistów tworzona jest wówczas wokół wybranego tematu. Prowadzimy dla Klientów różne społeczności B2C i B2B, w Polsce i zagranicą np. na temat usług finansowych, zdrowia czy też filmów i seriali.

Nasze społeczności budujemy w oparciu o własny system ZYMMUNITY, który jest stale rozwijany przez nas i nasz zespół programistów.

Testy konceptów i produktów

Testy opakowań

Testy nazw

Testy komunikacji

Badania doświadczeń (w tym in-home test)

Badania marki

Bulletin Board Discussion

IDI i FGI on-line

Dzienniczki

Zdalne testy UX

Mobilna etnografia

Miksy ilościowo-jakościowe

On-line communities

Communities combine characteristics of a research platform and a social networking site. They give access to consumers in real time, and the results are often available immediately. Communities offer full flexibility of the research process: from simple questions to complex projects. You can ask, return to the same respondents with a new iteration of the idea, combine qualitative and quantitative research, all in a relatively short time. As a result, the research is constantly accompanying marketing processes and directing business decisions.

ZYMETRIA COMMUNITY

The Zymetria community has existed since the very beginning of the company’s activity. They are people who are curious about the world, reflective, having their own opinions and who like to share them. For them, the Zymetria portal is a friendly on-line location where they can exchange opinions and read something interesting. They respond quickly to invitations to participate in research, which allows us to provide answers to customer questions even within a few hours .

CUSTOMER COMMUNITIES

We offer our clients the opportunity to build their own on-line research community, specially tailored to their needs. A community of involved panelists is then created around the selected topic. We run various B2C and B2B communities for clients, in Poland and abroad, for example on financial services, health, or films and series.

We build our communities on the basis of our own ZYMMUNITY system, which is continually developed by us and our team of developers

Concept and product tests

Packaging tests

Name tests

Communication tests

Experience research (including in-home test)

Brand research

Bulletin Board Discussion

IDI and FGI on-line

Diaries

Remote UX tests

Mobile ethnography

Quantitative and quantitative mixes