Business Intelligence & Dashboarding

Dostarczamy kompletne i kompleksowe rozwiązania pozwalające przetwarzać i analizować Twoje dane. Budujemy systemy raportowe i hurtownie danych, projektujemy systemy raportowe. Tworzymy wizualizacje, umożliwiające nowe spojrzenie na dane. To pobudza myślenie i wyobraźnię, pozwala dostrzec tendencje, których „na oko” nie widać. Rozumiemy i łączymy świat marketingu i IT, co jest jednym z głównych wyzwań współczesnej sfery digital. Pracujemy z Microsoft (Partner) i Amazon.

Hurtownie danych

Dashboardy

Automatyzacja analityki

Machine learning

Systemy wspierające podejmowanie decyzji

Outsourcing raportowania

Strategia zarządzania danymi, data quality

Business Intelligence & Dashboarding

We provide complete and comprehensive solutions to process and analyse your data. We build reporting systems and data warehouse, and design reporting systems. We create visualizations, enabling a new perspective on data. This stimulates thinking and imagination, allowing to notice tendencies that cannot be seen "with naked eye". We understand and combine the world of marketing and IT, which is one of the main challenges of the modern digital world.

Data warehouses

Dashboards

Analytics automation

Machine learning

Decision support systems

Report outsourcing

Data management strategy, data quality